Gebruikersvoorwaarden

Dit zijn de Gebruikersvoorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van het Platform Honkbalsoftbal.tv van de Koninklijke Nederlandse Baseball & Softball Bond (hierna te noemen: “KNBSB”).

 

Artikel 1. Definities

Met een hoofdletter geschreven begrippen hebben, zowel in enkelvoud als in meervoud, de betekenis zoals in dit artikel vermeld.


1. Account: het account van Gebruiker voor het Platform van de KNBSB waarmee Gebruiker al dan niet tegen betaling toegang heeft tot het Platform.


2. Content: de content die op het Platform beschikbaar wordt gesteld aan Gebruiker.


3. Data: de data over Gebruiker dan wel de Content die op apparatuur van de KNBSB, al dan niet op een externe locatie, is opgeslagen.


4. Gebruiker: een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of de KNBSB die een Account aanmaakt om toegang te verkrijgen tot het Platform.


5. Gebruikersvoorwaarden: de onderhevige gebruikersvoorwaarden.


6. Intellectuele Eigendom: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – auteursrechten, databankrechten, rechten op domeinnamen, handelsnaamrechten, rechten op knowhow, merkrechten, modelrechten, naburige rechten en octrooirechten.

7. De KNBSB: de Koninklijke Nederlandse Baseball & Softball Bond, gevestigd aan de Kelvinbaan 48 te 3439MT Nieuwegein en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer V40531717.

8. Platform: het door de KNBSB ter beschikking gestelde online streaming platform voor en over honkbal en softbal in de breedste zin, beschikbaar gesteld via haar website of een desktop applicatie.

 

Artikel 2. Het Account en toegang tot het Platform

1. Elke Gebruiker dient een Account aan te maken ten behoeve van de toegang en het gebruik van (de Content op) het Platform.

2. Om een Account aan te maken is een e-mailadres vereist.

3. Het gebruik van het Account is strikt persoonlijk en Gebruiker is niet gerechtigd om anderen gebruik te laten maken van het Account. Gebruiker is verantwoordelijk voor alle handelingen die met het Account zijn verricht.

4. De KNBSB kan nadere beperkingen of voorwaarden stellen aan de toegang tot en gebruik van bepaalde Content, delen of functies van het Platform.

5. De KNBSB is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat de KNBSB is uitgegaan van door Gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de KNBSB bekend was.

6. Gebruiker kan het Account op ieder gewenst moment verwijderen, waarna de KNBSB alle Data van Gebruiker zal verwijderen behoudens Data die de KNBSB dient te blijven bewaren zodat zij aan haar wettelijke verplichting kan voldoen.

7. Het is Gebruiker niet toegestaan het Platform of haar Content te gebruiken op een onrechtmatige wijze dan wel een wijze die bij wet verboden is. Indien Gebruiker het Platform wel op een dergelijke manier gebruikt is de KNBSB gerechtigd om het Account van Gebruiker te blokkeren of op andere wijze beperkingen te stellen aan het gebruik van het Platform door Gebruiker.

 

Artikel 3. Abonnement en Betaling

1. Indien de KNBSB aanvullende voorwaarden stelt aan de toegang tot bepaalde Content, functionaliteiten of delen van het Platform is het mogelijk een eenmalige betaling te verrichten of een abonnement af te sluiten ten behoeve van de toegang tot deze Content, functionaliteiten of delen.

2. Indien er een abonnement wordt afgesloten, wordt deze aangegaan voor een maand met automatische verlenging.

3. Gebruiker is verplicht de kosten voor het abonnement door middel van vooruitbetaling volledig te voldoen aan de KNBSB.

4. De KNBSB maakt het mogelijk de vergoeding per automatische incasso te voldoen. Indien Gebruiker een andere betaalmethode wenst te gebruiken kunnen hier aanvullende kosten voor worden gerekend ten aanzien van de administratiekosten. Het staat Gebruiker vrij de betaalmethode op ieder moment te wijzigen.

5. De weergegeven prijzen zijn in euro’s, inclusief btw (Nederlands tarief).

6. De KNBSB is gerechtigd de omvang van en/of de prijs van het abonnement eens per jaar te wijzigen. Van een dergelijke wijziging wordt Gebruiker minimaal 30 dagen voorafgaand aan deze wijziging op de hoogte gesteld.

7. Indien de betaling via de gekozen betaalmethode niet slaagt zal het abonnement direct bevroren worden waardoor Gebruiker geen toegang heeft tot de aanvullende Content, functionaliteiten of delen van het Platform. Gebruiker wordt dan de mogelijkheid geboden de abonnementsprijs direct te voldoen waarna het abonnement direct wordt vrijgegeven voor gebruik.

 

Artikel 4. Beperking van Aansprakelijkheid

1. De KNBSB is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door gebruik van het Platform of door omstandigheden die niet voor haar risico of rekening behoren te komen.

2. De KNBSB spant zich in het Platform te allen tijde beschikbaar te hebben voor het gebruik van Gebruiker maar kan dit niet garanderen. Indien het Platform niet beschikbaar is ontstaat hierdoor geen aansprakelijkheid van de KNBSB, tenzij dwingend recht anders bepaald.

3. Alle aanspraken van Gebruiker wegens tekortschieten aan de zijde van de KNBSB vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij de KNBSB binnen een jaar nadat Gebruiker bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. In ieder geval vervalt een jaar na bezorging van de Order de aansprakelijkheid van de KNBSB.

 

Artikel 5. Intellectuele eigendomsrechten

1. Het is Gebruiker uitdrukkelijk verboden om inbreuk te maken op de Intellectuele Eigendom van de KNBSB, haar toeleverancier, dan wel de rechthebbende van de Content die op het Platform beschikbaar wordt gesteld, alsmede op de goede naam van de KNBSB.

2. Het is elke Gebruiker verboden om de (inhoud) van het Platform te kopiëren en/of op andere wijze te reproduceren, te openbaren of te wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de KNBSB dan wel de rechthebbende. Gebruiker heeft slechts een beperkt gebruiksrecht waardoor Gebruiker slechts Content kan bekijken op het Platform.

 

Artikel 6. Slotbepalingen

1. Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van en een abonnement op het Platform.

2. Op het abonnement en deze Gebruikersvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

3. De KNBSB kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Van wijzigingen stelt de KNBSB Gebruiker minimaal 30 dagen voordat dergelijke wijzigingen van toepassing zijn, op de hoogte.

4. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van het Platform van de KNBSB of deze Gebruikersvoorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement van de rechtbank Amsterdam, locatie Amsterdam.

5. Indien enige bepaling uit deze Gebruikersvoorwaarden in strijd blijkt te zijn met dwingend recht, dan tast dit de rechtsgeldigheid van overige bepalingen niet aan. We zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als mogelijk aansluiting wordt gezocht bij de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling uit deze Gebruikersvoorwaarden.

Nieuwegein, 26 november 2021